Изборът на средно училище след 11-ти клас несъмнено е важен за бъдещето на всеки  ученик и развитието му в интелектуален, емоционален и социален аспект. То не само ще му даде знания и качества, които ще му помогнат в бъдещото му кариерно развитие, но и ще възпита у него ценности, които ще повлияят при изграждането му като личност.

Опцията за частно средно училище е атрактивна, предвид факта, че според статистиката учениците обучаващи се в частните училища са едни от тези, които показват най-висока успеваемост. 

Има редица предимства на това да запишете своя ученик в частна гимназия, така че в тази статия ще ви изброим някои от тях.

Международни образователни програми

Чуждоезиковата компетентност е  ценено умение на пазара на труда. Затова и неслучайно много родители имат желание детето им да има включено изучаване на чужд език в образователната си програма. Именно поради тази причина и частните училища с програми с чуждоезиково обучение са предпочитани образователни институции. 

Частните международни училища в чужбина и в страната предлагат образователни програми следващи едни и същи установени като стандарт методи на преподаване. Тези методи са с доказана ефективност и гарантират качествени резултати при усвояването на учебния материал. 

Дипломите за завършено образование в частно училище представляват световно признати квалификации и предлагат добри образователни и кариерни възможности. Те например осигуряват достъп до различни престижни университети в чужбина, както и освобождават от допълнителни изпити при прием. 

Индивидуализиран подход

Всеки ученик учи с различна скорост, което за съжаление не винаги се обръща внимание при методите на преподаване в държавните училища. В частните школи обаче се прилага индивидуален подход, което е едно от нещата, които гарантират успешно усвояване на материала. 

За разлика от държавните училища, където се предлага един универсален подход в преподаването, в частните училища се вземат под внимание индивидуалните образователни потребности на учениците.

Индивидуалното внимание от страна на учителите в частните школи се случва лесно, предвид факта, че класовете се състоят от двойно по-малък брой ученици в сравнение с класовете в държавните училища. 

По-малкият брой ученици също така улеснява учителите в сближаването им с учениците и откриването на това кои са техните силни и слаби страни във връзка с учебния материал.

Гъвкавост

Едно от предимствата на обучението в частните училища е фактът, че учениците имат възможност да избират по кои учебни предмети да се обучават. Също така те могат да изберат кои да бъдат техните преподаватели, както и нивото на интензивност на обучението по всеки един от предметите. Това несъмнено подпомага развитието  на  всеки ученик в желана от него образователна сфера и стимулира мотивацията му към трупане на нови знания.

Многопластово личностно развитие

Освен на ефективно усвояване на задължителния учебен материал заложен в програмата, в образователните програми на частните гимназии се залага също и на личностното развитие. Важни са не само постигнатите оценки на изпитите, а и придобитите умения.

Образователните методи на частните школи насърчават 

развитието на множество умения. Те помагат на учениците да усъвършенстват своите лични таланти и силни страни, което несъмнено ще им помогне да станат по-добри в избраната от тях сфера по време на образованието им. 

Също така те насърчават и придобиването на морални ценности у учениците, което е предпоставка за създаване на една приятелска и сплотена среда.

Кои са предимствата на обучението предлагано от частните гимназии?

Здравословна  и безопасна среда

Освен висококачествено образование, друга цел на частните училища е създаване на една здравословна среда за децата, която ще им помогне да придобият здравословни навици.

За разлика от държавните училища, които се финансират основно от държавния бюджет и следователно са ограничени в подновяването на своята база,  частните училища могат да осигурят една по-модерна база на учениците си.

Модерно оборудвани класни стаи с нови технологии, модерни спортни салони  и игрални площадки, плувни басейни,  столове за хранене, предлагащи здравословна свежа храна, зони за почивка – това са едни от нещата, които могат присъстват в базата на едно частно училище.